ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014

ΠΑΠΑΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΛΟΥΜΕΝ ΗΛΕΚΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΣ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (11η ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 31η ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)
Γ.Ε.ΜΗ 128260701000
δείτε τον ισολογισμό

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015

ΠΑΠΑΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΛΟΥΜΕΝ ΗΛΕΚΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΣ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015
Γ.Ε.ΜΗ 128260701000
δείτε τον ισολογισμό